Blogg
Våre nyttige artikler og nyheter
Tid å lese denne siden: 7 minutter

Hva er timeprisen på en snekker?

Timepris for snekker i 2023 er cirka kr. 750-900,- inkl. mva.

De fleste arbeider på bygg krever faglig dyktighet og det er viktig at det utføres av kvalifiserte fagfolk. Gjøres det feil så er det ofte en dyr prosess å rette det opp. En fagperson skal kjenne forskrifter og metoder som er nødvendige for et godt resultat. Sjekk om snekkeren din har fagbrev og betal heller prisen det koster for å få et godt resultat!

Kontakt oss for et tilbud Ring oss

Ting du ikke bør snekre selv

 • Alle rom med sluk er våtrom –   disse krever, ved oppgradering eller endring, fagmessig kompetanse.  Dette på grunn av rør og elektrisk i vegg og gulv, samt tetninger fra våtsoner frem til sluk og riktig fall på gulv.  Alle rom med rør uten sluk har lignende farer og utfordringer bare uten våtsoner og membran.  Sørg for å få montert Vannstopper (waterguard) for disse områdene. Det er en billig forsikring mot vannskader.
 • Konstruksjon – Alle bygg med bærende og ikke bærende konstruksjonsdeler.  I et tradisjonelt norsk hus så er alle vegger som ligger parallelt med møne en mulig bærevegg.  Men her er det lett å trå feil.  Mange bygg har opplevd endringer opp gjennom samt at det i noen nybygg er gjort unntak av regelen for å oppnå et bedre resultat.  Fagpersonell vil som regel kunne skille bærende konstruksjon fra ikke bærende, og vil da også kunne innhente mer data fra ingeniører når  konstruksjonen skal endres.  Jeg har selv opplevd at slike feil har ført til permanente skjevheter, utglidninger og søkk på grunn av undervurdering av lastene tilknyttet et bygg.
 • Klimaskallet – Alle flater som holder det utvendige klimaet ute er et klimaskall.  Dvs tak/himling, yttervegger og gulv.  I prinsippet skal et klimaskall (unntatt gulv) bestå av;
  • Grov tetting – Kledning for vegg og taktekking for tak.  Dette for å holde  vann og vind ute.  Det er vanlig med diffusjonstett takduk som takduk under taksten.
  • Lufting – Det skal være et luftsjikt dimensjonert for lengde på bevegelsen av luft med full åpning fra inntak til uttak. Dette for å tørke konstruksjon og isolasjon.
  • Vindtetting – For å tørke ut konstruksjon og isolasjon brukes det en diffusjonsåpen duk.  I tak kan det brukes en diffusjonsåpen takduk over isolert loft. Da trengs det ikke luftspalte.
  • Isolasjon – isolasjon skal være tilpasset riktig, uten å ligge i for stort press og  ikke inneholde hulrom.
  • Dampsperre – Denne skal hindre luftbevegelse fra varm sone inn i isolasjonen.  Varm luft tar med seg fukt.  Kommer denne fuktige luften inn i den kalde delen av isolasjonen vil den kondenseres til vanndråper.  Vann reduserer isolasjonseffekten og  skader konstruksjonen. Les mer om klimaskallet.
 • Tak – dette er den primære vanntetting av bygningen, den overfører de største laster til den bærende konstruksjonen og har en viktig funksjon i klimaskallet.  En feil her kan gi dyre skader. Les om tak!

Ting du kan snekre selv

 • Terrasse – Med noen råd og vink fra youtube og andre kanaler så kan du bygge terrasse på flat mark.  Skal det bygges i høyden så er det igjen en konstruksjon og bør gjøres av fagfolk. Finn Fagfolk her.
 • Pergola – Med litt kyndighet i bygging så skal det gå greit å bygge en Pergola.  Den må bygges slik at den ikke er til fare for folk som ferdes i nærheten.  Helst innfestet i fast bygningsmasse og med skråavstiving. 
 • Lettvegg – Det finnes mange lenker og Youtube videoer som vil hjelpe deg med å bygge en lettvegg.  Snekkerarbeidet kan du gjøre selv, for et godt resultat så må du være nøye med alt du gjør.  Alle linjer bør måles opp etter yttervegger, helst bærende vegger.  Dette fordi de er avrettet og i vinkel. ikke følg innervegger da innervegger kan være satt opp feil.  Da blir det synlig når du setter et skap eller lignende i et hjørne hvor feilen er.
 • Skifte innerdører – De fleste innerdører i dag kommer med “Snapp-in” hengsle.  Det gjør at det er enkelt å bare bytte selve dørbladet uten å måtte skifte resten.  Skal hele døra skiftes, med karm og lister, så er det en del mer omfattende. En utfordring for selv en dreven hjemmesnekker.
 • Legge parkett – Med dagens klikkparkett er det lettere å legge parketten selv.  Lurt å sjekke underlaget før du begynner.  Det skal ikke være større kuvinger og søkk enn 2 mm pr 2 meter. 
 • Lister – Like greit at du skaffer deg en grei “kapp og gjerding sag” og et sett med kompressor og dykkertpistol om du skal i gang med Listing.  Ta noen runder på Youtube og start i et område som ikke er så nøye.  Men VÆR NØYE!

Skriftlig avtale 

Gjøre en skriftlige avtale når du skal engasjere en håndverker.  Dette kan være så enkelt som et tilbud skrevet og akseptert på epost.  Få det så detaljert som mulig.  Er du usikker på hvilke materialer du ender opp med å bruke, skriv det du vet i avtalen og legg de usikre postene inn som tillegg.  Da slipper du diskusjoner i etterkant.

Kontakt oss for et tilbud Ring oss

Vær tydelig på at alle avvik må rapporteres så fort som mulig og at alle tillegg som ikke hindrer fremdriften må godkjennes på forhånd.

Timepris snekker

Timepris på en snekker kan fort komme opp på 750-900,- inkludert moms.  Dette varierer litt utfra tilgjengelighet av snekkere i et område og ut fra Kapasitet i firmaet og kompetansen til fagpersonen.

Vær forberedt på å betale en normal timesats for arbeidet faglig godt arbeid. Kvaliteten henger sammen med pris, en håndverker som leverer godt håndverk og har en god oppfølging av kunder har som regel nok å gjøre. En håndverker som ikke har dette må ofte senke prisen og må løpe fortere og ta flere snarveier for å holde hode over vann.

Det er jo lett å forstå at om vi går på kompromiss på kvaliteten så vil det fort bli behov for å gjøre jobben om igjen.  Da blir det også fort mye dyrere.  Det er også temmelig respektløst overfor arbeideren å ikke være villig til å betale den timesatsen som dekker utgifter og rimelig lønn.

Jeg tror vi alle føler det er riktig at “En arbeider er sin lønn verdt” som står det i skriften.  Ingen av oss vil vel senke vår egen lønn bare for å være snille….?

Svart arbeid

For noen er svart arbeid et alternativ, men er det så lurt?

I de fleste tilfeller når det er snakk om svart arbeid så betaler kunden timesatsen uten moms.  

 • Da sparer kunden 20% av totalprisen på timesatsen, men må betale full pris på materialene.  Ser vi litt i dybden på dette, så vil vi se at fortjenesten fort blir spist opp av tap av snekkerens rabatter.   Viser her et eksempel i 2 varianter med besparelse på ca 1500,- ved bruk av hvitt arbeid;
  • Bytte av vindu, svart arbeid – normalt tar det ca 5 timer a 600,- å bytte et vindu.  Et normalt husmorvindu koster rundt 6000,- pluss mva. Altså 7500,- inklusive mva.  Materiell ca 1250,- inklusive mva.  Da blir prisen for svart arbeid 5x 600+7500+1250=11.750,-
  • Bytte av vindu, hvitt arbeid – Samme tid 5 timer a 600,-(750,- inkl. mva) Vinduet og materiell kjøper du gjennom Snekker som får 45% rabatt, du med 20 % påslag.  Da blir regnestykket med hvitt arbeid seende slik ut;  5×750+((7500+1250)x(1-0,45)x1,2 =9.525,-
 • Risikoen øker også dramatisk for kunden da denne mister reklamasjonsretten sin.  Samtidig viser både kunde og snekker (siden vi snakker om timepris snekker) dårlig moral.  Den som er villig til å stjele fra staten, er også villig til å stjele fra DEG.
 • Håndverkeren, i dette tilfelle snekkeren, sitter igjen med nesten 3 dobling av normallønn.    Firmaet derimot taper rundt 2130,- fra timesatsen og fra materiell til å dekke faste utgifter til lokaler, regnskap, forsikring, bil, verktøy og reklamasjoner. 

Oppstilling av timepris snekker

Kontakt oss for et tilbud Ring oss

Ellers liker vi å forutsette at håndverkeren følger lover og regler, at deres firma betaler sine ansatte greit og har ordnede forhold når det gjelder lovpålagte plikter etc.

I dag kan timepris snekker gjerne ligge på rundt kr 750-900 pr time inkludert mva. Dette er en timepris som for mange håndverksbedrifter vil være bærekraftig og kunne gi en fornuftig og lønnsom drift. Her vil det selvfølgelig være noe variasjoner ut fra hvilken type faggruppe/ håndverker vi snakker om. Resonnementet bak denne timeprisen er følgende:

Direkte tjenesteutgifter

Tariffen for en snekker er i 2023 minimum kroner 238,30.  Men ligger normalt fort opp på 260,-

Som tillegg til timelønnen må arbeidsgiver betale yrkesskadeforsikring, feriepenger, arbeidsgiveravgift og obligatorisk tjenestepensjon.  Her kan vi også regne inn sosiale kostnader og andre velferdstiltak, så vil samlet direkte påslag på timelønnen bli på rundt 35%. Da er vi oppe i en direkte timekostnad på kr 351,-

Indirekte tjenesteutgifter

I tillegg til lønn og sosiale utgifter så er det også andre kostnader forbundet med å ha en ansatt i et håndverkerfirma. Det er behov varebil til transport, verktøy og utstyr. Man må holde seg faglig oppdatert innen sitt fag og innen helse miljø og sikkerhet, stadige endringer og økte dokumentasjonskrav.  Det betyr at bedriften må invistere en del i kurs,  opplæring og oppdatering for de ansatte. I tillegg vil bedriften ha kostnader til leie av lokaler,  salg/markedsføring, forsikring, IT, regnskap, revisjon og annen administrasjon. Dette er indirekte kostnader og vil fort beløpe seg til 20-30% av den direkte timekostnaden. Da er man oppe i en timekostnad for en gjennomsnittlig ansatt på ca kr 439,-.

Ingen håndverkere har 100% faktureringsgrad. Vi må regne inn en del tid som går vekk til  sykefravær, kurs/opplæring, forflytning mellom oppdrag etc. Dette er ikke-fakturerbar tid, det å ha en faktureringsgrad på 80% anses som bra. Da vil den effektive timekostnaden øke fra 439  til 548,50 pr time (439/80%). Det betyr at en timepris på kr 548,50 (+ mva) i realiteten betyr at bedriften ikke har fortjeneste til dekning av reklamasjonsansvar, bygging av egenkapital og avkastning til eier.

Kundens sikkerhet

Bedriften bør ha ytterligere minimum 20% i påslag på timeprisen til dekning av reklamasjonsansvar og avkastning til eier. Utbedringer og reklamasjoner av feil vil forekomme,  dette er noe bedriften er forpliktet til å ha styrke til å bære når situasjonen oppstår.  I tillegg er det ønskelig med et visst overskudd til styrking av selskapets egenkapital og avkastning på investert kapital til eierne. Soliditet i et selskap som vil kunne motstå tap uten å gå konkurs gir sikkerhet for kunden. Med et fortjenestepåslag på 20% er timeprisen kommet opp i ca kr 658,-.

Legger man så på 25% moms, blir timeprisen for oss som privatkunde kr 822,50 (eller avrundet ca kr 800).

Det er jo selvfølgelig variasjoner mellom de forsjellige faggrupper, bedrifter og størrelser på bedriftene, timepris kan derfor variere både over og under dette nivået.

Neste gang du engasjerer en håndverker så kjenner du litt til hvilke kostnader som bedriftene må ta med for å kunne levere kvalitet på arbeidet og hvorfor timeprisen snekker oppleves så høy.